Gebruikersvoorwaarden Kieskeurig.nl Scorewidget

Kieskeurig.nl heeft de kwaliteit en betrouwbaarheid van haar reviews hoog in het vaandel staan. Om deze te waarborgen zijn een aantal gebruikersvoorwaarden voor het gebruik van de Scorewidget opgesteld. Door de Scorewidget van Kieskeurig.nl op je website te plaatsen, ga je automatisch akkoord met de volgende gebruikersvoorwaarden:

1. Je mag de Scorewidget die betrekking heeft op jouw winkel op je website plaatsen;

2. De Scorewidget is realtime. De cijfers worden dus automatisch aangepast, zodra de beoordeling op Kieskeurig.nl verandert;

3. De beoordelingen mogen alleen in ongewijzigde vorm worden geplaatst;

4. De Kieskeurig.nl Scorewidget moet linken naar de website Kieskeurig.nl;

5. Je mag de beoordelingen niet beïnvloeden door zélf reviews op Kieskeurig.nl te (laten) plaatsen;

6. De onder punt 5 gestelde voorwaarde geldt voor alle medewerkers en voor partijen die in opdracht van je bedrijf werken. Je dient erop toe te zien dat zij zich hieraan houden;

7. Het is niet toegestaan om personen (uitsluitend) te belonen voor het achterlaten van een positieve review;

8. De Scorewidget mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met de winkel waarop de beoordeling van toepassing is;

9. Voor het bovenstaande gebruik van de Scorewidget ben je geen vergoeding verschuldigd;

10. De beoordeling is te gebruiken voor onbepaalde tijd. Beide partijen kunnen de activiteit op elk moment beëindigen om welke reden dan ook via een kennisgeving per e-mail aan de andere partij. Kieskeurig.nl controleert met regelmaat of partijen die gebruik maken van de Scorewidget de hierboven beschreven gebruikersvoorwaarden naleven. Indien blijkt dat deze voorwaarden geschonden worden, behoudt Kieskeurig.nl zich het recht voor om over te gaan tot ‘Aktie’. Kieskeurig.nl kan daarbij besluiten om alle reviews van de gebruiker van de Scorewidget van haar website te verwijderen;

11. Indien de samenwerking met Kieskeurig.nl beëindigd is, dient de Scorewidget verwijderd te worden van jouw website.